Tư vấn viên:
Ms.Huyền: 0938.138112
Mr.Phong: 08888.22329

Tiết kiệm chi phí và loại bỏ rắc rối với VNPT – EINVOICE

Sử dụng đơn giản - Phát hành nhanh chóng – chính xác, bảo mật

Phương án dành cho khách hàng sử dụng chữ ký số (USB TOKEN) để ký phát hành hóa đơn điên tử

Dùng cho doanh nghiệp xuất hóa đơn bằng cách viết tay trên hóa đơn giấy, số lượng hóa đơn ít.

1. Khách hàng sử dụng trình duyệt web hoặc tool client & thiết bị ký số USB token để phát hành hóa đơn.
2. Hệ thống VNPT EINVOICE sẽ ký số, cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
      a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
      b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại ( nếu cần).

Phương án dành cho khách hàng sử dụng chữ ký số (HSM SERVER) để ký phát hành hóa đơn điên tử

Dùng cho doanh nghiệp phát hành hóa đơn thông qua phần mềm bán hàng, PM kế toán, hệ thống ERP, CRM có nghiệp vụ phức tạp, số lượng hóa đơn phát hành nhiều.

1. Tích hợp việc phát hành hóa đơn điện tử vào hệ thống ERP, CRM, PM kế toán … của đơn vị bán hàng thông qua các hàm webservices mà hệ thống VNPT EINVOICE cung cấp.
2. Hệ thống VNPT EINVOICE sẽ ký số tập trung với thiết bị ký số HSM (Hardware Security Modules), cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & phát hành hóa đơn lên hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
      a. Gửi Email hoặc SMS thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
      b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại ( nếu cần).

Chơi Video

ĐỊNH DẠNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT?

Định dạng của hóa đơn điện tử là XML, kiểm tra bằng lượt đồ XML (schema).
- Định dạng hiển thị bằng xslt.
- Định dạng chữ ký số tuân theo chuẩn xades - Là chuẩn ký XML được quy định bởi Bộ thông tin và truyền thông.
- Hóa đơn điện tử của VNPT có dung lượng nhỏ, dễ lưu trữ với số lượng lớn; Dễ dàng xử lý, tùy chỉnh tùy theo yêu cầu hóa đơn của doanh nghiệp, tích hợp đơn giản với các hệ thống khác như ERP, CRM

CẤU TRÚC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT GỒM CÓ

ArisingDate : Ngày Tháng năm của HÓA ĐƠN.
InvoiceName : Tên HÓA ĐƠN.
SerialNo : Kí hiệu HÓA ĐƠN.
InvoicePattern : Kí hiệu mẫu HÓA ĐƠN.
InvoiceNo : Số HÓA ĐƠN.
KindofPayment : Hình thức thanh toán.
Kind of Payment : Hình thức thanh toán.
ComName : Tên đơn vị bán hàng.
ComTax Code : Mã số thuế của đơn vị bán hàng.
ComAddress : Địa chỉ đơn vị bán hàng.
ComPhone : Số điện thoại của đơn vị bán hàng.
ComBankNo : Số tài khoản ngân hàng của đơn vị bán hàng.
ComBankName : Tên ngân hàng mở tài khoản của đơn vị bán hàng.
Kind of Payment : Hình thức thanh toán.
ComName : Tên đơn vị bán hàng.
ComTax Code : Mã số thuế của đơn vị bán hàng.
ComAddress : Địa chỉ đơn vị bán hàng.
ComPhone : Số điện thoại của đơn vị bán hàng.
ComBankNo : Số tài khoản ngân hàng của đơn vị bán hàng.
ComBankName : Tên ngân hàng mở tài khoản của đơn vị bán hàng.
Products : Danh sách hàng hóa – dịch vụ. Thông tin hàng hóa – dịch vụ.Code : Mã sản phẩm.
Remark : Thông tin ghi chú.
Total : Tổng giá trị của sản phẩm (chưa bao gồm thuế VAT).
ProdName : Tên sản phẩm – dịch vụ.
ProdUnit : Đơn vị tính.
ProdQuantity : Số lượng.
ProdPrice : Đơn giá.
Discount : Phần trăm chiết khấu của hàng hóa dịch vụ.
DiscountAmount : Số tiền chiết
Chuyển đổi nội dung

Tư vấn giải pháp?

Quý khách có khó khăn, hoặc muốn hiểu thêm về giải pháp hẫy để lại nội dung cho chúng tôi.